Vaaliteemat

TEEMOJENI TAUSTAKSI LISÄTIETOA
(LISÄÄN TÄLLE SIVULLE TIETOA VAALIKAMPANJANI AJAN

TAIDEOPETUSTA LISÄTTÄVÄ PERUSKOULUSSA JA HARRASTUSTOIMINTAA TUETTAVA
Taidekasvatukselle myönteinen kunta voi halutessaan lisätä taideopetuksen kokonaistuntimääriä. Opetuksen määristä, resursseista ja tasosta päätetään kunnissa.

Taidekasvatuksen asema peruskoulussa on säädetty lailla ja asetuksella. Taiteen opetuksen tuntimääriä ja laatua ohjaavat valtakunnalliset määräykset tuntijaosta ja opetussuunnitelmasta, joissa esitetään kunkin taideaineen vähimmäistuntimäärät.

Taideaineiden tuntimäärät ovat peruskoulussa riittämättömät. Esimerkiksi kuvataidetta opetetaan valtakunnallisen tuntijaon mukaan keskimäärin 1 tunti viikossa luokka-asteella. Yhteistä opetusta 8. ja 9.. luokilla ei ole lainkaan, koska kuvataide on valinnaisaine muiden taideaineiden joukossa.

Peruskoulun taideopetusta voidaan täydentää erilaisilla yhteistyömalleilla. Helsingissä kulttuuriasiainkeskus järjestää kouluille ilmaista 5x2 opetusta, jonka malli on kehitetty Annantalon lasten- ja nuortenkulttuurikeskuksessa.
Opetus jakson aikana peruskoulun alaluokkien oppilaat pääsevät pienryhmissä yhteensä 10 opetustunnin kestävään työpajatyöskentelyyn ammattitaiteilijan tai taideopettajan johdolla.

Taideopetuksen ainevalikoima on laaja: kuvataiteen eri alueet, taidekäsityö, nukketeatteri, nykysirkus, sanataide, musiikki jne. Opetus hankitaan joko ostopalveluna kuvataidekouluilta tai palkataan opettaja suoraan Opetus järjestetään kulttuurikeskuksen tai kuvataidekoulun tiloissa ammattivälinein.
Helsingissä alueellisia kulttuuritaloja on useita ja niiden opetuksen järjestelystä vastaa kulttuurituottaja.

Lasten ja nuorten taidekasvatus on keskeisessä roolissa kasvatettaessa uutta yleisöä taiteelle ja taide voi olla myös osa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemista. Mielestäni taidekasvatuksen resursseja ja tuntimääriä tulee lisätä Helsingissä.

PROSENTTI TAITEELLE RAKENNUSKUSTANNUKSISTA
Taiteilijat tulisi ottaa mukaan kaupunkisuunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa. Puistojen, torien, väylien ja siltojen rakennuskustannuksista 1-2 % prosenttia tulisi varata julkiseen taiteeseen prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen suosituksen mukaisesti.

Julkinen taide laajasti käsitettynä on kuvanveiston, ympäristötaiteen, yhteisötaiteen, performanssin ja tapahtumaluontoisen taiteen, ääni ja valotaiteen keinojen hyväksikäyttöä kaupunkisuunnittelun osana.

Taide voi olla kiinteä osa julkista tilaa, jolloin se vahvistaa koko alueen identiteettiä ja ilmettä. Esimerkiksi puiston valaistus voi tukea liikkumista puistossa, tuoda turvallisuutta ja olla samalla taideteos, joka luo erityisen tunnelman ja paikan tunteen.

Julkinen taide voi olla myös keino lisästä yhteistyötä asukkaiden, taiteilijoiden ja alueen suunnittelijoiden kesken. Taloyhtiöissä ja lähiöissä voidaan käyttää kaupungin palkkaamia taiteilijoita yhteisöllisten projektien vetäjinä.

Helsingin Arabianranta on esimerkki asuinalueesta, jossa 1-2 % rakennuksen kustannuksista varataan taiteeseen. Taiteilija on mukana yhteistyössä arkkitehdin kanssa rakennuksen suunnitteluvaiheesta lähtien. Tätä toimintamallia voisi edistää muissakin alueiden kaavoitushankkeissa.

SUOJELKAA LALLUKAN TAITEILIJAKOTI
Kunnallisvaaleissa haluan nostaa keskusteluun valtakunnallisestikin merkittävän Töölön alueen kaavan, joka ei riittävästi suojele arvokkaiden rakennusten interiöörejä. Helsingin arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kiinnitetään huomiota myös kulttuurihistoriallisiin arvoihin ja rakennussuojeluun.

Etu-Töölössä, Apollonkadun ja Eteläisen Hesperiankadun välissä sijaitsevan Lallukan taiteilijakodin asukkaana olen huolestunut kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävän rakennuksen korjaamisesta. Alkuperäisiä sisätiloja huonejakoineen ja pintoineen tulisi korjata vanhaa entistäen ja säästäen.

Arkkitehti Gösta Juslénin suunnitteleman ja vuonna 1933 valmistuneen arvorakennuksen alkuperäisiä tiloja on muutettu suuresti viime vuosina alkaneissa ja parhaillaan käynnistyneissä remonteissa. Tontin kaava vuodelta 1977 ei velvoita yksityistä omistajaa suojelemaan sisätiloja. Asukkailla tai viranomaisilla ei ole keinoja estää muutoksia, koska rakennusta ei ole suojeltu.

SYÖPÄPOTILAIDEN HENKISEN TUEN JA KUNTOUTUKSEN LISÄÄMINEN TAITEEN AVULLA
Entisenä syöpäpotilaana, asianmukaisen hoidon lisäksi, pidän tärkeänä potilaiden henkisen tuen ja kuntoutuksen lisäämistä. Jokaisen yksityistä keskusteluapua haluavan potilaan tulisi voida sitä saada kohtuullisen nopeasti hoidon ohessa.

Etenkin sairauden epävarmoissa vaiheissa kuten diagnoosia tai toimenpiteitä odottaessa henkisen avun tarve korostuu. Tällä hetkellä HUS Syöpätautien klinikalla psykiatrin tapaamista joutuu jonottamaan keskimäärin kaksi kuukautta. Toki muita neuvontapalveluja ja tukea on tarjolla yhteistyössä Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa.

Kolmesti rintasyöpää sairastaneena en päässyt ammatilliseen kuntoutukseen, vaikka olisin halunnut. Hakeuduin eläkkeelle, koska kuntoutusta ei ollut saatavilla ja olin menettänyt työkykyni kuvanveistäjän ammattiin. Näenkin, että sairauden ollessa hyvässä vaiheessa olisi saatava kuntoutusta ja tukea. Joustavuutta työnteon ja eläkkeellä olon vaihteluun olisi lisättävä.

Terveyttä kulttuurista hanke on esimerkki siitä, miten taide voi olla osa terveydenhoitoa erilaisissa hoitoympäristöissä. Taide ja taiteilijat voidaan palkata projektiluontoisesti tekemään hoitoa tukevia taideprojekteja sairaaloihin. Itse olen syövän kriisivaiheissa saanut tukea myös taideterapiaryhmistä.

 

 

 

Helena Hietanen

Helena Hietanen